Witryna hayne.pl zawiera materiały o wyrobach medycznych przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów

/
Wybierz język:
Wybierz walutę:

Regulamin sklepu

DANE FIRMY

Hayne Polska Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 286/288, 60-406 Poznań, NIP: 7811803630, REGON: 300603048, KRS: 0000282897

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

II. Warunki realizacji zamówień

III. Polityka cenowa

IV. Formy płatności

V. Realizacja zamówień

VI. Reklamacje i zwroty

VII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VIII. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

IX. Postanowienia końcowe.

Właścicielem sklepu internetowego www.hayne.pl oraz operatorem witryny internetowej jest Hayne Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 286/288, 60-406 Poznań, NIP: 7811803630, REGON: 300603048, KRS: 0000282897

I. Postanowienia ogólne

1. Celem działania sklepu internetowego www.hayne.pl jest sprzedaż hurtowa produktów optycznych i wyposażenia salonów optycznych, w szczególności narzędzi i maszyn. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.hayne.pl.

2. Klientem Sklepu może być przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, chce nabyć towary oferowane przez Hayne Polska Sp. z o.o. oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Wyjątkowo, Hayne Polska Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (Konsumentem), dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin.

4. Umowy zawierane są między Klientem a Hayne Polska Sp. z o.o.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

A. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji elektronicznej, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji elektronicznej, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

B. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Dane zamieszczone przez sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.hayne.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

7. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) pojawią się poniżej wskazane słowa i wyrażenia, należy je rozumieć w następujący sposób:

A. Towary – towary prezentowane na witrynie www.hayne.pl;

B. Sprzedawca – operator witryny www.hayne.pl, właściciel sklepu internetowego – www.hayne.pl – Hayne Polska Sp. z o.o.;

C. Klient – każdy Użytkownik będący przedsiębiorcą, nabywający towary w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a w szczególnych przypadkach również Konsument i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

D. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

E. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;

F. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę sklepu internetowego www.hayne.pl;

G. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.hayne.pl, wiążący się z podaniem danych Przedsiębiorcy lub danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

H. Odbiorca – Klient albo inny podmiot wskazany przez Klienta, spełniający warunki określone dla Klientów w Regulaminie, na którego rzecz ma zostać zrealizowane Zamówienie;

I. Zamówienie – wykaz nazw i ilość Towarów jakie Sprzedawca ma dostarczyć Klientowi, stanowiące ofertę złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Zamówienie ma formę elektroniczną (e-mail wysłany przez Klienta do Sklepu lub wypełnienie przez Klienta formularzu elektronicznego na stronie www.hayne.pl). Zamówienie musi zawierać informacje określone w Regulaminie;

J. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej wysyłana przez Sprzedawcę do Klienta, w którym Sprzedawca podsumowuje zamówienie w zakresie danych Klienta, danych Odbiorcy, Sposobu dostawy, informacji o sposobie płatności, wartości zamówienia oraz zamówionym Towarze lub towarach. Potwierdzenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę;

K. Złożenie zamówienia – złożone przez Klienta oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży w formie zamówienia, którego adresatem jest Sprzedawca;

L. Oferta – zamówienie składane przez Klienta Sprzedawcy wskazujące na ilość, rodzaj i cenę Towarów;

M. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi Potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej oraz paragonu lub faktury VAT wraz z dostarczonym Towarem;

N. Moje konto – zestaw informacji o Użytkowniku, takich jak dane przedsiębiorcy lub dane osobowe oraz preferencje Użytkownika, które służącą do realizacji składanych zamówień w Sklepie internetowym;

O. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem: www.hayne.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

P. Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, zawierający informacje jakie dane na temat Klientów są zbierane podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz w jaki sposób mogą być one przez Sprzedawcę wykorzystywane. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności;

Q. Dostawa towaru – usługa świadczona przez Sprzedawcę lub inne upoważnione przez niego podmioty na rzecz Klienta polegająca na dostarczeniu zakupionego u Sprzedawcy Towaru do Odbiorcy.

II. Warunki realizacji zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.hayne.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.hayne.pl jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia odbywa się, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Zamówienia po uprzedniej rejestracji w serwisie www.hayne.pl.

4. Złożenie zamówienia w wyżej podany sposób jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.

5. Niezbędnym do złożenia zamówienia jest wskazanie przez Klienta:

A . Danych identyfikacyjnych Klienta (nazwa Przedsiębiorcy);

B. Danych identyfikacyjnych odbiorcy (nazwa Przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Towaru);

C. zamawianego Towaru lub Towarów;

D. danych niezbędnych do dokonania Dostawy Towaru, a w szczególności: adres na jaki ma być dostarczony Towar,

E. dokładne dane do wystawienia faktury VAT (adres płatnika, NIP lub PESEL),

F. numeru telefonu kontaktowego;

G. sposobu dokonania płatności;

H. sposobu dostawy;

I. adresu e-mail.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz szczegóły dotyczące zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji, dostępny w sekcji „Moje konto”.

7. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta.

8. Własność Towaru przysługuje Sprzedawcy do momentu uiszczenia pełnej ceny przez Klienta.

9. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta ceny w całości lub w części, Sprzedawca zażąda zwrotu Towaru, a Klient zobowiązany jest go wydać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania zwrotu. Po zwrocie nieopłaconego Towaru Sprzedawca uprawniony jest do wyceny straty wartości Towaru. W przypadku utraty wartości nieopłaconego Towaru Klient zobowiązany jest do zwrotu wartości tej straty, jak również kosztów jej wyceny.

10. Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zamówienia, nie później niż w ciągu 48 godzin.

11. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu odmowa przyjęcia zamówienia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

A. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

B. dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w podpunkcie 6 niniejszego punktu, są błędne, niekompletne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;

C. Odbiorca lub Klient, w związku z wcześniej realizowanym Zamówieniem, mimo próby dostarczenia przez Sprzedawcę, nie odebrał zamówionego Towaru;

D. Odbiorca lub Klient, w związku z wcześniej realizowanym Zamówieniem, nie uiścił całości ceny za zamówiony Towar;

E. W wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, takich jak działanie siły wyższej.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie realizacji Zamówienia wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności Odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem oraz błędnie podanego lub niedokładnego adresu dostawy wskazanego przez Klienta, a także w braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany w zamówieniu adres e-mail lub numer telefonu.

13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w chwili wydania mu Towaru. Za chwilę wydania Towaru uważa się powierzenie Towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej).

14. Informacje o kosztach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności o kosztach Dostawy Towaru i wszystkich innych ewentualnych kosztach, w szczególności takich jak: indywidualnie uzgodniony między Klientem a Sprzedawcą koszt Odbioru Towaru, którego sposobu nie przewidziano w niniejszym Regulaminie, koszt specjalnego opakowania, koszt specjalnej formy płatności, zostaną podane Klientowi po wyborze formy płatności oraz określeniu czasu realizacji Zamówienia w ramach podsumowania indywidualnego Zamówienia.

15. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

16. W wyjątkowych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostarczenia osobno Towarów, nawet jeśli zostały zamówione razem. O fakcie tym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po przyjęci zamówienia do realizacji przez Sklep.

17. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

A. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, koszt dosłania produktów z częściowej realizacji zamówienia to 2,50 netto PLN

B. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

18. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar z nadwyżką – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

19. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. W przypadku sprzedaży na rzecz Przedsiębiorców, produkty objęte wyprzedażą nie podlegają zwrotowi (nie przysługuje umowne prawo odstąpienia uregulowane w pkt VI ppkt 5 niniejszego Regulaminu”

20. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu znajdującego się na stronie internetowej www.hayne.pl lub telefonicznie z Działem Obsługi Klienta.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzania poprawności i prawdziwości danych, o których mowa w podpunkcie 5 niniejszego punktu, również przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz przy wykorzystywaniu w tym celu używanych środków technicznych, w szczególności takich jak: telefon, faks, e-mail, do zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia Zamówienia i jego warunkach, a także podmiotowości prawnej Klienta.

III. Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.hayne.pl są cenami netto – nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT doliczany jest do wartości Zamówienia przy Podsumowaniu Zamówienia w wysokości określonej w obowiązujących przepisach. Klient zobowiązany jest uiścić kwotę brutto (kwotę netto powiększoną o podatek VAT) w ramach zapłaty ceny.

2. Cena wiążącą jest cena podana w Ofercie przyjętej przez Sprzedawcę.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.hayne.pl, przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru formy płatności.

5. Koszty związane z dostawą zamówionych przez Klienta Towarów określone są na stronie internetowej www.hayne.pl w zakładce „ Warunki dostawy” i uzależnione są od wybranego przez Klienta dostawcy oraz sposobu dostawy, jak również rodzaju zamówionego towaru.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonywać w jeden z następujących sposobów, udostępnionych przez Właściciela Sklepu na stronie internetowej www.hayne.pl:

A. przelewem elektronicznym, bankowym, zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy;

B. za pomocą usług płatniczych on-line udostępnionych w serwisie internetowym www.hayne.pl przez Sprzedawcę.

C. za pobraniem, czyli gotówką przy odbiorze Towaru w chwili dostarczenia Towaru do Klienta;

2. Sprzedawca może udostępnić inne formy płatności dla Klientów składających zamówienia drogą elektroniczną, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone jedynie przelewem (elektronicznym, bankowym). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Klient zostanie poinformowany o wyłączeniu danego sposobu zapłaty za zamówienie podczas składania zamówienia.

5. Za zamówienie można zapłacić również otrzymaną wcześniej Kartą upominkową HAYNE. Wartość podana na karcie jest wartością brutto. Wartość brutto zamówienia zostanie obniżona o kwotę wskazaną na karcie za pomocą rabatu. Rabat dodawany jest proporcjonalnie do każdej pozycji zamówienia. Ostateczna wartość na fakturze nie może być mniejsza niż 1 zł. Kartę upominkową HAYNE należy wykorzystać jednorazowo, różnica w kwocie zamówienia i wartości karty nie zostanie w żaden sposób zwrócona Klientowi. Kartę HAYNE można zrealizować wyłącznie poprzez zamówienie założone na stronie internetowej www.hayne.pl; Przy składaniu zamówienia jest możliwe wykorzystanie tylko i wyłącznie jednej karty upominkowej HAYNE. Karta HAYNE jest ważna przez 12 miesięcy od jej wydania.

V. Realizacja Zamówień

1. Zamówienia mogą być realizowane na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, w sposób wskazany przez Sprzedawcę na stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”, a w szczególności za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego upoważnionego przez Sprzedawcę podmiotu. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostarczenia zamówionych towarów za pośrednictwem jego przedstawicieli (opiekunów Klienta).

4. Do krajów Unii Europejskiej oraz do krajów spoza Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską.

5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

6. Klient zobowiązany jest w obecności kuriera, pracownika poczty lub przedstawiciela Sprzedawcy sprawdzić, czy opakowanie lub Towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, pracownika poczty lub przedstawiciela Sprzedawcy, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru, jeśli taki dokument został wystawiony przez gwaranta. Informację o gwarancji producenta lub gwaranta Klient otrzymuje wraz z dostarczonym Towarem.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta: producenta, dystrybutora we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka jest kompletna, a w szczególności czy nie występują wady Towaru w chwili jego dostarczenia do Klienta.

4. Reklamacja Klienta będącego Przedsiębiorcą z powodu wad Towaru (uprawnienia z tytułu rękojmi za wady):

A. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania rzeczy. Za chwilę wydania rzeczy przyjmuje się chwilę powierzenia przewoźnikowi (firmie kurierskiej) Towaru przez Sprzedającego.

B. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w chwili jego dostarczenia i nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie o wadzie – nie później niż w terminie 3 dni od dnia zbadania rzeczy. Jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedającego o wadzie – nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

C. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub naprawy rzeczy. Klient może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna. Niezależnie od oświadczenia złożonego przez Klienta, Sprzedający w pierwszej kolejności może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia wymiany rzecz wadliwej na rzecz wolną od wad lub wadę usunąć.

D. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub naprawy rzeczy, jeżeli:

a) koszt zadośćuczynienia żądaniu Klienta będzie przewyższał cenę rzeczy sprzedanej;

b) doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej byłoby niemożliwe;

c) w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby to nadmiernych kosztów.

E. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

F. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (ksero faktury VAT) wraz z opisem reklamacji. Wzór pisma dotyczącego reklamacji towaru znajduje się na stronie internetowej www.hayne.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

G. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony w pierwszej kolejności zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sprzedawca obniży stosunkowo cenę towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny towaru (przelewem na konto wskazane przez Klienta) oraz wystawi korektę faktury VAT.

H. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone mechanicznie lub w skutek nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z instrukcją;

I. W przypadku reklamacji opraw okularowych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za soczewki wprawione w oprawy oddane do reklamacji. Klient zobowiązany jest do przesyłania opraw bez zamontowanych soczewek.

J. Towar reklamowany należy odesłać na adres: Hayne Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 24, 62-080 Tarnowo Podgórne. Koszty związane z odesłaniem do Sprzedającego towaru reklamowanego ponosi Klient.

5. Odstąpienie Klienta będącego Przedsiębiorcą od umowy:

A. Klient będący Przedsiębiorcą, który dokonał zakupu Towarów w sklepie internetowym www.hayne.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Czternastodniowy termin, w którym Klient będący Przedsiębiorcą może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Towaru. Momentem złożenia oświadczenia jest moment nadania przesyłki pocztowej (decyduje data stempla pocztowego) albo dostarczenia osobiście Sprzedawcy w jego siedzibie.

B. Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim podpunkcie powinno zawierać następujące elementy:

a) datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę,

b) numer i przedmiot zamówienia,

c) datę złożenia zamówienia,

d) oświadczenie o treści: „Odstępuje od umowy na podstawie punktu VI.5.A Regulaminu sklepu internetowego www.hayne.pl.”,

e) podpis Przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania oraz pieczęć firmową.

C. Wzór pisma dotyczącego zwracanego towaru znajduje się na stronie internetowej www.hayne.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”

D. Klient odstępujący od umowy powinien wraz z oświadczeniem wysłać na własny koszt zamówiony Towar w nienaruszonym opakowaniu na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Adres na jaki Klient powinien odesłać reklamowany Towar: Hayne Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 24, 62-080 Tarnowo Podgórne.

E. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (ksero faktury VAT).

F. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

G. Zwrotowi nie podlegają następujące Towary:

a) Towary noszące ślady użytkowania;

b) soczewki kontaktowe niemagazynowe;

c) ściereczki oraz etui z nadrukiem wykonanym na zamówienie Klienta;

d) inne Towary indywidualizowane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta;

H. W przypadku zwrotu opraw okularowych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za soczewki wprawione w zwracane oprawy. Klient zobowiązany jest do przesyłania opraw bez zamontowanych soczewek.

I. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Towar zwrócony nie może być niekompletny; w przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, przy czym w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

J. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy pieniądze zostaną zwrócone w terminie 30 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

K. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Przedsiębiorcami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.

6. Reklamacje klientów będących Konsumentami

A. W stosunkach między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

B. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży.

C. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady

D. Formularz reklamacyjny dostępnym na stronie internetowej www.hayne.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

E. Towar niezgodny z umową powinien być odesłany przez Klienta na adres: Hayne Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 24, 62-080 Tarnowo Podgórne.

7. Odstąpienie Klienta będącego Konsumentem od umowy:

A. Klient będący Konsumentem, który dokonał zakupu Towarów w sklepie internetowym www.hayne.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Czternastodniowy termin, w którym Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Momentem złożenia oświadczenia jest moment nadania przesyłki pocztowej (decyduje data stempla pocztowego) albo dostarczenia osobiście Sprzedawcy w jego siedzibie.

B. Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim podpunkcie powinno zawierać następujące elementy:

a) datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę,

b) numer i przedmiot zamówienia,

c) datę złożenia zamówienia,

d) oświadczenie o treści: „Odstępuje od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)”,

e) podpis Klienta będącego Konsumentem.

C. Wzór pisma dotyczącego zwracanego towaru znajduje się na stronie internetowej www.hayne.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”

D. Klient odstępujący od umowy powinien wysłać na własny koszt zamówiony Towar w nienaruszonym opakowaniu na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Adres na jaki Klient powinien odesłać reklamowany Towar: Hayne Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 24, 62-080 Tarnowo Podgórne.

E. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

F. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

G. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

H. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

I. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

J. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Towar zwrócony nie może być niekompletny; w przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, przy czym w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

K. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy pieniądze zostaną zwrócone w terminie 30 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

L. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.

VII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie.

3. Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu znajdującego się na stronie internetowej www.hayne.pl, po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości polecenia zwrotu.

A. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

a) nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,

b) nadpłata o wartości poniżej 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VIII. Bezpieczeństwo i ochrona danych Klientów

Pełny obowiązek informacyjny oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych znajdują się Polityce prywatności sklepu

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Hayne Polska Sp. z o.o.

2. Towary i informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Do wszelkich transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ma zastosowanie treść Regulaminu zamieszczona na stronie internetowej www.hayne.pl w chwili składania przez Klienta Oferty albo zawarcia umowy, w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla Klienta.

5. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.hayne.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w szczególności takich jak kolor lub proporcje, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego Towaru w sklepie internetowym www.hayne.pl.

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

© Hayne Polska Sp. z o.o. All Right Reserved.
e-commerce platform by
/
Wybierz język:
Wybierz walutę: