REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „Każde zamówienie zasługuje na prezent”

1. Definicje
1.1. Organizator – firma HAYNE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-406 przy ul. Dąbrowskiego 286/288, zwana dalej HAYNE.
1.2. Oferta promocyjna – „Każde zamówienie zasługuje na prezent”. 
1.3. Regulamin Oferty promocyjnej – oznacza niniejszy Regulamin „Każde zamówienie zasługuje na prezent”, jaki definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Ofercie promocyjnej.
1.4. Uczestnik – pełnoletni Klient HAYNE, posiadający zdolność do czynności prawnych, będący właścicielem bądź kierownikiem/pracownikiem zakładu optycznego, jaki bierze udział w Ofercie promocyjnej.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanej przez HAYNE Ofercie promocyjnej, skierowanej do Klientów HAYNE. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Ofercie promocyjnej, jakie Uczestnik akceptuje przez złożenie w firmie HAYNE zamówienia o wartości minimum 500,00 PLN netto.
2.2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Promocja obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do odwołania.  
2.4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Oferty promocyjnej.

3. Warunki przystąpienia do Oferty promocyjnej
3.1. W Ofercie promocyjnej „Każde zamówienie zasługuje na prezent” może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która posiada zakład optyczny lub gabinet okulistyczny. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w firmie HAYNE zamówienia o wartości minimum 500,00 PLN netto.

4. Funkcjonowanie Oferty promocyjnej
4.1. Oferta promocyjna dotyczy całego asortymentu towarów oferowanych przez firmę HAYNE.
4.2. Każdy Uczestnik, który w okresie od 1 stycznia 2019 r. do odwołania dokona w firmie HAYNE jednorazowo zakupu towarów na kwotę nie mniejszą niż 500,00 PLN netto, otrzyma 1 kartę podarunkową na zakupy, do wyboru: iperfumy, H&M, Media Markt, HAYNE, Empik, YES (zwane dalej voucherem) o wartości 50,00 PLN brutto.
4.3. Oferta promocyjna dotyczy zamówień składanych bezpośrednio, telefonicznie i internetowo.
4.4. Voucher dołączany jest w ramach promocji za kwotę 1,00 PLN netto.
4.5. O ilości otrzymanych voucherów decyduje ilość złożonych i zafakturowanych zamówień. Do każdego zamówienia, którego wartość przekracza 500 PLN netto, dodawany jest tylko jeden voucher. Wielokrotność minimalnej kwoty na zamówieniu nie oznacza wydania większej ilości voucherów.
4.6. Uzyskanego w ramach Oferty promocyjnej vouchera nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
4.7. Sposób i zasady wykorzystania vouchera określa Regulamin Zakupów danego sklepu. 
4.8. Data złożenia zamówienia decyduje o tym, czy zakup towaru dokonany jest w okresie trwania Oferty promocyjnej.
4.9. Oferta promocyjna „Każde zamówienie zasługuje na prezent” łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. z wyłączeniem Klientów korzystających na stałe z ofert specjalnych HAYNE.   

5. Klauzula informacyjana zgodna z RODO 
5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administrator danych osobowych jest przekazanych w związku z niniejszą akcją promocyjną jest: HAYNE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 286/288 15, 60-406 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282897, REGON: 300603048, NIP: 7811803630
5.2. Cele i podstawy przetwarzania
a) Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
• w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej określonej w niniejszym regulaminie (zawarcia i wykonania uwmoy), na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.3. Prawo do sprzeciwu
a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
5.4. Okres przechowywania danych
a) Twoje dane osobowe wynikające z przystąpienia do niniejszej akcji promocyjnej (zawarcia umowy) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
b) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5.5. Odbiorcy danych
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
5.6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia akcji promocyjnej opisanej w nieniejszym regulaminie.

6. Komunikacja z Uczestnikami
5.1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Oferty promocyjnej na prośbę Uczestników pod nr tel. 61 841 02 05
5.2. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do Działu Sprzedaży HAYNE.

7. Postanowienia przejściowe i końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Promocji, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.hayne.pl

Akceptuj

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.